Locatie Klepelhoek
Zinvolle én uitdagende dagbesteding

Privacy Verklaring

Privacyverklaring

Samen Precies Goed gevestigd te Klepelhoek 5, 3833 GZ Leusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. Met dit privacybeleid wordt voldaan aan de verantwoordingsplicht (art. 24 AVG).

In dit privacybeleid wordt helder en transparant uitgelegd hoe Samen Precies Goed omgaat met het verwerken van persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt secuur en in overeenstemming met de privacywet AVG.

Bedrijfsnaam

Contactpersoon

Telefoonnummer

Email adres

KvK nummer

Samen Precies Goed

R. van de Put

06-41223262

info@samenpreciesgoed.nl

88186660


De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats volgens de volgende uitgangspunten:
• Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk;
• Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk;
• Met het verwerken van persoonsgegevens worden alle handelingen bedoeld die uitgevoerd kunnen worden met gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, verzamelen, opslaan, doorsturen, raadplegen, wijzigen en wissen;
• Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een wettelijke grondslag.

Op basis van de volgende grondslagen verwerkt Samen Precies Goed (bijzondere) persoonsgegevens:

• Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst;
• Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
• Noodzakelijk ter bescherming van vitale belangen.

Samen Precies Goed verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt, het doel van de verwerking en op basis van welke grondslag dit gebeurt.

(Bijzondere) persoonsgegevens

Doel van de verwerking

Grondslag

Voor en achternaam

Overeenkomst

Uitvoeren van een overeenkomst

Adresgegevens

Overeenkomst

Uitvoeren van een overeenkomst

Geboortedatum

Overeenkomst

Uitvoeren van een overeenkomst

Telefoonnummer

Overeenkomst

Uitvoeren van een overeenkomst

Email adres

Overeenkomst

Uitvoeren van een overeenkomst

Factuurgegevens

Overeenkomst

Wettelijke verplichting

Gezondheidsgegevens

Overeenkomst

Uitvoeren van een overeenkomst

Samen Precies Goed verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Meer informatie over het delen van persoonsgegevens met benoemde partijen vind u in de desbetreffende verwerkersovereenkomst.

Persoonsgegevens worden indien nodig gedeeld met de volgende organisaties:
• Opdrachtgevers
• Intermediair
• Administratiekantoren

Ook is het verplicht om de beheerde persoonsgegevens bijvoorbeeld te delen met de Politie of de Belastingdienst in het kader van een fraudeonderzoek.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor bovenstaande grondslagen. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden persoonsgegevens verwijderd. Persoonsgegevens die nodig zijn ter facturatie of de administratie voor fiscale doeleinden worden 7 jaar bewaard. Hieronder vind je een overzicht van de verwerkte persoonsgegevens en bewaartermijnen:

(Bijzondere) Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Persoonsgegevens

15 jaar

Fiscale gegevens m.b.t. zorgverlening

Tot 7 jaar na uit zorg

Financiële gegevens 

Direct na uit zorg verwijderen

Gegevens op eigen verzoek cliënt

Binnen 3 maanden verwijderen

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens
Onder de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens hebben de betrokkenen van de verwerking van persoonsgegevens de volgende rechten:
•          Recht op inzage van de persoonsgegevens (artikel 15);
•          Recht op rectificatie van de persoonsgegevens (artikel 16);
•          Recht op vergetelheid (artikel 17);
•          Recht op beperking van verwerking (artikel 18);
•          Recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20);
•          Recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens (artikel 21).

Het is afhankelijk van de grondslag waarop de persoonsgegevens zijn verwerkt of bijvoorbeeld het recht op vergetelheid of het recht op gegevensoverdraagbaarheid van kracht is.

Klagen over de verwerking van persoonsgegevens
Mocht je klachten en/of vragen hebben met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan altijd contact opnemen via bovenstaande contactgegevens. Mocht dit onvoldoende zijn kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
Samen Precies Goed maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Verwerking van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Persoonsgegevens worden niet verwerkt buiten de Europese Unie (EU).

Beveiliging van persoonsgegevens
Samen Precies Goed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@samenpreciesgoed.nl.

Samen Precies Goed neemt de volgende maatregelen om persoonsgegevens veilig op te slaan:
• Schriftelijke dossiers worden bewaard in afgesloten dossierkasten in afgesloten kantoorruimte
• Digitale dossiers worden bewaard op externe opslag, achter sterke wachtwoorden
• Zowel computers als mappen zitten achter dubbele sterke wachtwoorden

Datalekken
Bovengenoemde maatregelen zijn toepast door Samen Precies Goed om te voorkomen dat anderen onbedoeld en ongeoorloofd toegang hebben tot persoonsgegevens. Mocht er onverhoopt toch een datalek plaatsvinden, wordt deze geregistreerd in het datalekregister van Samen Precies Goed.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram